Ψήφισμα Ἀμφιπολιτῶν περὶ τῆς ἐξορίας πολιτικῶν ἀντιπάλων

RO 49 Date: 357/6 π.Χ.
 
Ἀπόφαση τοῦ δήμου· ὁ Φίλων καὶ ὁ Στρατοκλῆς νὰ ἐξορίζονται ἰσοβίως ἀπὸ τὴν Ἀμφίπολη καὶ τὴν χώρα τῶν Ἀμφιπολιτῶν, (5)καὶ οἱ ἴδιοι καὶ τὰ παιδιά τους καὶ ἐὰν συλλαμβάνονται κάπου, νὰ τοὺς ἀντιμετωπίζουν ὡς ἐχθροὺς καὶ αὐτοὶ ποὺ θὰ τοὺς σκοτώσουν, νὰ μὴν τιμωροῦνται (10)καὶ ἡ περιουσία τους νὰ δημεύεται καὶ τὸ ἕνα δέκατο νὰ περιέρχεται στὸν Ἀπόλλωνα καὶ στὸν Στρυμόνα. Οἱ προστάτες νὰ ἀναγράψουν τὰ ὀνόματά τους σὲ λίθινη στήλη. Ἐὰν κάποιος προτείνει τὴν ἀναθεώρηση τοῦ ψηφίσματος (15)ἢ τοὺς δέχεται ἀπὸ τὴν ἐξορία μὲ ὁποιοδήποτε τέχνασμα ἢ τρόπο νὰ δημεύεται ἡ περιουσία του καὶ νὰ ἐξορίζεται ἰσοβίως ἀπὸ τὴν Ἀμφίπολη.