Νόμοι τῶν ὀλιγαρχικῶν τῆς Θάσου κατόπιν ἀποστασίας ἀπὸ τὴν Α΄ Ἀθηναϊκὴ Συμμαχία

ML 83 Date: 411-409 (;) π.Χ.
 
Ι. Ὅποιος καταγγείλει σχεδιαζόμενη ἐπανάσταση ἐναντίον τῆς Θάσου καὶ ἡ καταγγελία ἀποδειχθεῖ ἀληθής, θὰ πάρει ἀμοιβὴ ἀπὸ τὴν πόλη χιλίους στατῆρες· ἐὰν τὸ καταγγείλει δοῦλος, νὰ ἀποκτᾶ καὶ τὴν ἐλευθερία του· ἂν τὸ καταγγείλουν περισσότεροι ἀπὸ ἕνας, νὰ ἀποφασίσει δικαστήριο τριακοσίων δικαστῶν· (5)ἂν τὸ καταγγείλει ἕνας ἀπὸ τοὺς συνωμότες, νὰ παίρνει τὰ χρήματα καὶ νὰ μὴν θεωρεῖται ἐπίορκος καὶ νὰ μὴν εὐσταθεῖ ἐναντίον του δίκη γιὰ παράβαση κανόνος δικαίου, θείου ἢ ἀνθρωπίνου γιὰ τὴν συνωμοσία καὶ νὰ μὴν εἶναι ἐπικατάρατος, ἐκτὸς ἀπὸ ἕνα(ν), τὸν πρωταίτιο· ὁ νόμος ἰσχύει ἀπὸ τὴν 29η τοῦ Ἀπατουριῶνος· ἐπὶ ἀρχόντων Ἀκρύπτου, Ἀνεξιμάχου, Δεξιάδου. (10)ΙΙ. Ὅποιος καταγγείλει σχεδιαζόμενη ἐπανάσταση στὶς ἀποικίες ἢ ὅτι κάποιος ἀπὸ τοὺς Θασίους ἢ τοὺς ἀποίκους προδίδει τὴν πόλη, καὶ ἡ καταγγελία ἀποδειχθεῖ ἀληθής, θὰ πάρει ἀμοιβὴ ἀπὸ τὴν πόλη διακοσίους στατῆρες· ἐὰν ὅμως ἡ περιουσία αὐτοῦ ποὺ σχεδιάζει τὴν ἐπανάσταση εἶναι μεγαλύτερη ἀπὸ διακοσίους, θὰ πάρει ἀπὸ τὴν πόλη τετρακοσίους· ἐὰν τὸ καταγγείλει δοῦλος, (15)καὶ τὰ χρήματα νὰ παίρνει καὶ νὰ ἀποκτᾶ καὶ τὴν ἐλευθερία του· ἂν τὸ καταγγείλουν περισσότεροι ἀπὸ ἕνας, νὰ ἀποφασίσει δικαστήριο τριακοσίων δικαστῶν· ἂν τὸ καταγγείλει ἕνας ἀπὸ τοὺς συνωμότες, νὰ παίρνει τὰ χρήματα καὶ νὰ μὴν θεωρεῖται ἐπίορκος καὶ νὰ μὴν εὐσταθεῖ ἐναντίον του δίκη γιὰ παράβαση κανόνος δικαίου, θείου ἢ ἀνθρωπίνου γιὰ τὴν συνωμοσία καὶ νὰ μὴν εἶναι ἐπικατάρατος, (20)ἐκτὸς ἀπὸ ἕνα(ν), τὸν πρωταίτιο· ὁ νόμος ἰσχύει ἀπὸ τὴν τρίτη τοῦ Γαλαξιῶνος· ἐπὶ ἀρχόντων Φανοδίκου, Ἀντιφάνους, Κτησίλλου.