Διαιτησία τοῦ Ἄργους γιὰ τὴν ἐπίλυση διαφορῶν μεταξὺ τῶν νήσων Μήλου καὶ Κιμώλου

IG XII 3, 1259 Date: λίγο μετὰ τὸ 338 π.Χ.
 
Θεός. Κρίσις τοῦ δήμου τῶν Ἀργείων σύμφωνα μὲ τὴν ἀπόφαση τοῦ συνεδρίου τῶν (5)Ἑλλήνων νὰ ἀνήκουν στοὺς Κιμωλίους ἡ Πολύαιγα, ἡ Ἑτηίρεια καὶ ἡ Λίβεια, καὶ μετὰ ἀπὸ συμφωνία τῶν Μηλίων καὶ τῶν Κιμωλίων νὰ δεσμευθοῦν (10)ἀπὸ ὅποιους τυχὸν ὅρους ἀποφασίσουν οἱ Ἀργεῖοι περὶ τῶν νήσων. Ἔκριναν οἱ Ἀργεῖοι ὅτι ἐκέρδισαν οἱ Κιμώλιοι. Πρόεδρος τῆς βουλῆς ἦταν ὁ Λέων (15)τῆς Σευτέρας φράτρας καὶ ἀπὸ τὴν κώμη Ποσίδαον· γραφεὺς τῆς βουλῆς ἦταν ὁ Πέριλλος ἀπὸ τὴν κώμη Πεδίον.