Ἀνάθεση στὴν Ἀρτέμιδα Θερμία

IG XII 2, 108+109 Date: 1ος αἰ. μ.Χ. (;) (Hodot)
 
Στὴν θεοσέβαστη Ἀρτέμιδα Θερμία Ὁμόνοια, ὁ Τελέσφορος, γιὸς τοῦ Συμφόρου καὶ ἡ Φλαβία Τύχη τὴν χάλκινη εἰκόνα (τῆς θεᾶς), (5) σύμφωνα μὲ τὴν ἀπαίτηση καὶ τὸν χρησμὸ (τοῦ μαντείου της), ἀνέθεσαν, καθὼς καὶ τὸ ἄγαλμα τῆς θεϊκῆς καὶ δίκαιης Ἀφροδίτης[1], μέσα στὸ ἱερὸ της. (Στὴν ἀνάθεση αὐτὴ) συνέβαλαν οἱ ἐργάτες τῆς βιοτεχνίας δέρματος.