Ψήφισμα προξενίας Οἰνιάδου

IG I3 110 Date: 408/7 π.Χ.
 
Θεοί. Ἀπόφαση τῆς βουλῆς καὶ τοῦ δήμου· ἡ Αντιοχὶς φυλὴ ἐπρυτάνευε, ὁ Εὐκλείδης ἦταν γραμματεύς, (5)ὁ Ἱεροκλῆς ἐπιστάτης, ὁ Εὐκτήμων ἐπώνυμος ἄρχων. Ὁ Διειτρέφης ἐπρότεινε· ἐπειδὴ ὁ Οἰνιάδης ὁ Παλαισκιάθιος διάκειται εὐνοϊκῶς πρὸς τὴν πόλη τῶν Ἀθηναίων (10)καὶ εἶναι πρόθυμος νὰ κάνει ὅ,τι εἶναι καλὸ ὑπὲρ τῆς πόλεως, καὶ διευκολύνει ὅσους Ἀθηναίους φθάνουν στὴν Σκιάθο, νὰ τὸν ἐπαινέσουν καὶ νὰ τὸν ἀναγράψουν (στὴν στήλη τῶν προξένων) (15)ὡς πρόξενο καὶ εὐεργέτη τῶν Ἀθηναίων καὶ αὐτὸν καὶ τοὺς ἀπογόνους του. Ἡ ἑκάστοτε βουλὴ καὶ οἱ στρατηγοὶ καὶ ὅποιος ὁρίζεται ἄρχων στὴν Σκιάθο νὰ φροντίζουν, ὥστε ὁ Οἰνιάδης νὰ μὴν ἀδικεῖται. (20)Ὁ γραμματεὺς τῆς βουλῆς νὰ ἀναγράψει τὸ ψήφισμα σὲ λίθινη στήλη καὶ νὰ τὴν στήσει στὴν Ἀκρόπολη· νὰ καλέσουν τὴν ἑπόμενη ἡμέρα τὸν Οἰνιάδη σὲ γεῦμα φιλοξενίας στὸ πρυτανεῖο. Ὁ Ἀντιχάρης πρότεινε· (25)τὰ ἄλλα νὰ γίνουν ὅπως ἀποφάσισε ἡ βουλή, ἀλλὰ στὴν πρόταση τοῦ ψηφίσματος ἀντὶ γιὰ Σκιάθιος, νὰ τὸ διορθώσουν, ὥστε νὰ εἶναι γραμμένο «Οἰνιάδην τὸν Παλαισκιάθιον».