Ἀνάθεση στὸν Ἀσκληπιὸ καὶ στὴν Ὑγεία

Ἀραπογιάννη - Μακρῆ, Ἀρχ. Ἐφ. (2015), 90-92 Date: 2ος-1ος αἰ. π.Χ.
 
Ὁ Δαμόφαντος Δαμοθάλεος καὶ ἡ Νικανδρία Εὐθύμου τοὺς ἀνδριάντες τῶν υἱῶν τους Δαμοθάλους καὶ Εὐθύμου, ποὺ ἐκομάτευσαν, (5)ἀνέθεσαν στὸν Ἀσκληπιὸ καὶ τὴν Ὑγεία.